РОЗДІЛИ

Оголошення щодо умов та порядку проведення конкурсу на вибір аудиторської компанії для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

АТ «Полтава-банк» запрошує до участі в конкурсі  з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть призначені для надання аудиторських послуг, а саме:

  • аудит фінансової звітності АТ «Полтава-банк», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту, з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність»;
  • проведення оцінки якості активів АТ «Полтава-банк» та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на 01.01.2021 року відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, в т.ч. Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 22.12.2017 року №141, а також вимог відповідного затвердженого Національним банком України Технічного завдання, з урахуванням вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про банки і банківську діяльність».

До конкурсного відбору запрошуються аудиторські компанії, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, а також іншим законодавчим та нормативним вимогам.

 

1). Для участі в конкурсному відборі претендент подає такі документи:

  1. конкурсну пропозицію, яка містить інформацію щодо ціни і строку надання аудиторських послуг;
  2. заяву на участь у конкурсі у довільній формі, яка містить інформацію про претендента: повне найменування претендента, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, посада, ПІБ особи, уповноваженої на підписання конкурсної документації та аудиторського договору; банківські реквізити; телефон, факс, e-mail; відомості щодо досвіду роботи претендента,
  3. копії документів претендента: – копію останньої редакції установчого документу чи опис документів з кодом, що надає можливість переглянути останню редакцію установчого документа претендента у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів (для юридичних осіб); копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців); – копії кваліфікаційних документів аудиторів; – копію сертифіката аудитора, виданого відповідно до норм чинного законодавства України; – копії документів, що підтверджують результати контролю якості аудиторських послуг; – проект договору на аудиторські послуги.

4.інформацію згідно п.13 Положення про порядок відхилення(відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана для проведення зовнішнього аудиту, затвердженого постановою Правління НБУ 02.08.2018р. № 89

 

Поточна Фінансова звітність АТ «Полтава-банк» розміщена на сайті  www.poltavabank.com  в розділі «Фінансові показники»

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на сайті Банку у строк до 15.09.2020р.

2). Графік проведення Конкурсу:

  • Термін подачі конкурсних пропозицій електронною поштою – до 17:00 год. 05.09.2020 року.
  • Заключне оприлюднення результатів конкурсу – після отримання погодження Національним банком України

3). Контактні особи від Банку з питань Конкурсу – Заст. Голови Правління Монастирний Сергій Володиимирович 0505246285

електронна пошта – начальник відділу внутрішнього аудиту Воронова Т.І. –

voronova@poltavabank.com

4). Конфлікт інтересів та Етика Якщо у будь-якого учасника Конкурсу виявлено конфлікт інтересів, його відразу дискваліфікують. Конфлікт інтересів – це ситуація, коли (але не виключно) учасник має відносини, що дозволяють йому безпосередньо або через третіх осіб отримати доступ до внутрішньої інформації Банку або вплинути на хід Конкурсу та/або на рішення Робочої групи з проведення конкурсу. АТ «Полтава-банк» вважає своєю місією слідувати високим стандартам Етики. Таким чином, Банк залишає за собою право відхили розгляд будь-якої інформації/пропозиції від учасників або розірвати договір з обраним постачальником у разі встановлення його участі в корупційних, шахрайських, заснованих на змові та примусових діях. До того ж, з такою компанією розриваються будь-які ділові відносини на постійній основі.

5). Конфіденційність Уся інформація, викладена у цьому Оголошенні, є конфіденційною.  Банк та учасник Конкурсу зобов’язуються протягом 5 (п’яти) років з дати отримання цього Оголошення жодним чином та способом не розголошувати, не розповсюджувати, не дублювати, не копіювати інформацію, документи та відомості, надані Банком і учасником Конкурсу, які будь-яким чином пов’язані з цим Оголошенням та проведенням Конкурсу. Якщо копії певних документів необхідні учаснику Конкурсу для належної підготовки конкурсної пропозиції, вони можуть бути надані Банком на підставі відповідного письмового запиту.

З повагою,

Заступник Голови Правління АТ «Полтава-банк»

Монастирний С.В.