РОЗДІЛИ

Положення та Умови

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ МОБІЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ

1. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ
Аутентифікаційні дані – пароль Клієнта для авторизації в Електронному гаманці (включаючи, але не обмежуючись, біометричні дані Клієнта (відбитки пальців або розпізнавання обличчя), встановленому відповідно до Умов Сервіс-провайдера, ПІН-код, а також інші дані, що використовуються для доступу в Систему.
Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-БАНК».
Безконтактна оплата – платіж, здійснений за допомогою використання Цифровoї картки.
Договори з третіми особами – угоди із Сервіс-провайдером, Оператором стільникового (мобільного) зв’язку і будь-яких інших послуг третьої особи або сайту, що вбудовані в Систему, які передбачають власні умови (включаючи Умови Сервіс-провайдера) та політику конфіденційності.
Договір – укладений між Банком і Клієнтом договір (правочин), в тому числі і шляхом прийняття (акцепту) Банком пропозиції (оферти) Клієнта, викладеної в Анкеті-Заяві, щодо відкриття та обслуговування Карткового рахунку, що включає в себе норми Правил банківського обслуговування фізичних осіб у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛТАВА-БАНК», а також дані Умови, Правила користування платіжними картками, Умови кредитування та Тарифи Банку, що являються невід’ємною частиною Правил банківського обслуговування фізичних осіб у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПОЛТАВА-БАНК».
Електронний гаманець – програмне забезпечення у формі мобільного додатку, що дозволяє отримувати Платіжні послуги з використанням технології бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (NFC).
Клієнт – держатель Платіжної картки Банку, що уклав з Банком Договір.
Оператор стільникового (мобільного) зв’язку – постачальника послуг Клієнта, який забезпечує телефонне з’єднання з мобільною мережею для роботи Електронного гаманця.
Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої Банком в установленому законодавством порядку платіжної картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку Клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі свого рахунку на інші рахунки, внесення готівкових коштів через касу Банку та отримання коштів у готівковій формі через касу або банкомати Банку та інших банків, а також здійснення інших операцій, які не суперечать чинному законодавству України.
Платіжні послуги – послуги з Безконтактної оплати товарів і послуг з використанням Цифрових карток через Систему з використанням технології бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (NFC).
Сервіс-провайдер – компанія, що є розробником Електронного гаманця.
Система мобільних платежів (Система) – комплекс програмного забезпечення, що включає Електронний гаманець, що дозволяє Клієнту використовувати Платіжні послуги з використанням технології бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (NFC).
Умови Сервіс-провайдера – умови та правила використання Електронного гаманця та Системи, укладені між Клієнтом і Сервіс-провайдером.
Пристрій – електронний пристрій Клієнта, на якому встановлено Електронний гаманець.
Цифрова картка – платіжна картка Банку, цифровий образ якої Клієнт зареєстрував в Системі.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
2.1. Ці умови використання Платіжних карток Банку в системах мобільних платежів (далі – Умови) встановлюють порядок використання Платіжних карток Банку в Системі.
2.2. Ці Умови є невід’ємною частиною Договору. Коли Клієнт використовує Систему мобільних платежів, всі угоди, умови та правила між Клієнтом та Банком будуть застосовуватися у звичайному порядку. Операції, які Клієнт здійснює, використовуючи Систему, регулюються Договором, а також усіма Умовами Сервіс-провайдера.
2.3. Ці Умови встановлюють правила доступу і використання Цифрових карток Клієнта тільки у відносинах між Банком та Клієнтом. Оператор стільникового (мобільного) зв’язку, Сервіс-Провайдер та інші незалежні постачальники послуг або сайти можуть встановлювати власні умови і положення (включаючи Умови Сервіс-провайдера) та політику конфіденційності (Договори з третіми особами). Банк не несе відповідальності за безпеку, точність, законність, придатність й інші аспекти змісту або функціонування продуктів, або послуг Сервіс-провайдера, або третьої особи.
2.4. Доступ, використання і обслуговування Цифрової картки залежать від обсягу послуг Системи і мережі Оператора стільникового (мобільного) зв’язку. Банк не є оператором послуг Системи або такої мережі і не контролює їх дії. Банк не несе відповідальність перед Клієнтом за будь-які обставини, які можуть перервати, створити перешкоди або іншим чином відбитися на функціонуванні будь-якої Цифрової картки, включаючи недоступність послуг Системи або послуг бездротового зв’язку, комунікацій, затримок мережі, обмежень бездротового покриття, збоїв системи або переривання бездротового зв’язку.
2.4. Банк не несе відповідальності, а також не надає підтримки або сприяння щодо будь-якого апаратного або програмного забезпечення третьої особи, а також її інших продуктів або послуг (включаючи Систему або Електронний гаманець). У разі виникнення будь-яких питань або проблем в зв’язку із використанням продуктів або послуг третьої сторони Клієнт повинен звертатися безпосередньо до третьої особи для отримання клієнтської підтримки та допомоги.
3. ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В СИСТЕМІ
3.1. Здійснення платежів
3.1.1. Система дозволяє створювати Цифрові картки для здійснення Безконтактної оплати.
3.1.2. Клієнт реєструє Платіжну карту в Системі шляхом введення даних картки в Електронному гаманці, а саме її номеру, строку її дії та CVV2/CVC2 коду.
3.1.3. Після цього Клієнт може використовувати створену Цифрову картку в системі шляхом введення Аутентифікаційних даних через свій Пристрій для здійснення Безконтактної оплати. Кошти будуть списуватись із Платіжної картки Банку, яку Клієнт зв’язав, а інформація за такими операціями відображатиметься, як і за будь-якими іншими операціями.
3.2. Права та обов’язки Клієнта
3.2.1. Дотримуватися та виконувати Умови, Договір, Умови Сервіс-провайдера.
3.2.2. Забезпечити зберігання своїх Аутентифікаційних даних в недоступному для третіх осіб місці.
3.2.3. У разі компрометації Аутентифікаційних даних та/або даних Цифрової картки негайно повідомити про це Банк каналами дистанційного обслуговування, зазначеними в Договорі.
3.2.4. У разі неповідомлення та/або несвоєчасного повідомлення Клієнтом Банку про втрату Аутентифікаційних даних та/або компрометації реквізитів Цифрової картки Банк не несе відповідальності за можливі збитки Клієнта.
3.2.5. Операції, вчинені за допомогою Цифрової картки і Аутентифікаційних даних Клієнта, вважаються операціями Клієнта.
3.2.6. Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами Договорів із третіми особами до створення, активації або використання Цифрової картки в Системі.
3.2.7. Клієнт має право використовувати для здійснення операцій, передбачених цими Умовами, будь-яку Платіжну картку Банку, відкриту на ім’я Клієнта, що не є анульованою або заблокованою.
3.2.8. Клієнт має право використовувати одну й ту ж Платіжну картку Банку в різних Системах і Електронних гаманцях.
3.2.9. Клієнт має право в будь-який час відмовитися від використання Платіжних послуг, видаливши Цифрову картку з Системи.
3.3. Права і обов’язки Банку
3.3.1. Відмовити Клієнту в створенні Цифрової картки в Системі.
3.3.2. В будь-який час блокувати дію Цифрової картки або можливість її використання в Системі у разі:
3.3.2.1. невиконання або неналежного виконання Клієнтом зобов’язань, передбачених цими Умовами;
3.3.2.2. наявності підозр щодо несанкціонованого використання Цифрової картки.
3.3.2.3. порушення Клієнтом умов Договору, що можуть призвести до нанесення збитків Банку.
3.4. Вартість послуг
3.4.1. Банк не стягує додаткову плату за використання Цифрової картки.
3.4.2. Клієнт має враховувати, що Договори з третіми особами та інші угоди можуть передбачати платежі, обмеження і заборони, які можуть мати вплив на використання Цифрової картки (Цифрових карток), наприклад, використання даних або плата за передачу текстових повідомлень, що стягується Оператором стільникового (мобільного) зв’язку. Клієнт зобов’язується нести одноосібну відповідальність за такі платежі і дотримання всіх обмежень чи заборон.
4. ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК
4.1. Будь-які спори, що виникають з цих Умов або в зв’язку з ними, стосовно будь-якої Цифрової картки, та не урегульовані цими Умовами, регулюються Договором. Спори між Банком та Клієнтом мають бути врегульовані у порядку, визначеному у Договорі.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА
5.1. Клієнт ознайомлений і погоджується, що Банк має право здійснювати збір, обробку і використання технічних, персональних даних і пов’язаної з ними інформації, включаючи, але не обмежуючись даними про Пристрій, щоб забезпечувати:
5.1.1 оновлення і вдосконалення продуктів, послуг Банку;
5.1.2. підвищення безпеки послуг, що надаються;
5.1.3. запобігання шахрайства.
5.2. В усьому іншому дозвіл на збір, обробку та використання персональних даних регулюється Договором
5.3. Банк не несе відповідальності за послуги Системи, Сервіс-провайдера або іншої третьої особи. Таким чином будь-яка інформація, яку збирає Сервіс-провайдер при використанні Клієнтом Цифрової картки або Системи, регулюється Умовами Сервіс-провайдера і Договорами з третіми особами і не є предметом цих Умов.
5.4. Клієнт уповноважує Банк передавати, в т.ч. на територію іноземних держав (транскордонна передача), інформацію про суму операції, дату і час її вчинення, типи операції, коди валюти, статус авторизації для її обробки організаціям, що є власниками Систем та/або Електронних гаманців, що забезпечують Клієнтам можливість здійснювати операції з використанням технології бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (NFC), з метою:
• надання Клієнтом в Електронному гаманці інформації про вчинені ним операції по NFC-карті;
• виявлення та усунення шахрайства;
• виконання Сервіс-провайдерами вимог застосовного законодавства;
• створення звітів про економічну ефективність мобільних платіжних додатків виключно для використання Сервіс-провайдерами;
• реклами Систем та/або Електронних гаманців та їх просування на ринку;
• удосконалення Систем та/або Електронних гаманців;
• проведення аналізу розподілу рекламних оголошень.
7. Внесення змін до цих Умов.
7.1. Банк залишає за собою право переглядати ці Умови згідно з порядком, визначеним Договором. Клієнт має можливість ознайомитися з зміненою редакцією Умов в Електронному гаманці або на сайті Банку www.poltavabank.com.